Ugdymas

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ Ikimokyklinio ugdymo programa(atsisiųsti) bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014). (atsisiųsti)

Lopšelio-darželio ugdymo kokybės samprataatnaujinta vaiko pasiekimų vertinimo sistema_2017.

Ankstyvasis ugdymas – skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 2 m. iki 3 m. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystymosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014). Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgia į grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas rugsėjo mėnesį, pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį, parengia mokslo metų ugdomosios veiklos planą.

Kauno lopšelyje-darželyje „Žemyna“ veikia 10 grupių:

 • 2 – ankstyvojo amžiaus (2–3 m.);
 • 7 – ikimokyklinio amžiaus (3–5 m.);
 • 1 – priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.).

Įstaiga dirba:

700 val.–1900 val. – 2 grupės (1- lopšelio, 1 – ikimokyklinio amžiaus)

730 val.–1800 val. – 8 grupės

Dirbama taikant į vaiką orientuotus ugdymo metodus – montesori (dirba 2 ikimokyklinio amžiaus grupės) bei „Gera pradžia“ (8 grupės).

 „GERA PRADŽIA“ METODAS

 

Projekto “Gera pradžia” metodika parengia, įvertina ir skatina plėtoti tuos sugebėjimus, kurie būtini žmogui greitai besikeičiančiais laikais: priimti ir įtakoti pokyčius, kritiškai mąstyti, sugebėti rinktis, mokėti surasti ir spręsti problemas, būti kūrybingu, sumaniu.

Pagrindiniai metodo “Gera pradžia” bruožai:

 • sąlygų vaikų ugdomajai ir mokomajai veiklai sudarymas;
 • vaiko ugdymo, atsižvelgiant į jo asmenybę ir amžių, individualizavimas;
 • vaiko veiklos ir mokymosi būdų pasirinkimo laisvė;
 • vaikų veikla mažose grupėse įvairiai veikiant ir eksperimen­tuojant su ugdymo priemonėmis, bendraujant su vienmečiais ir suaugusiais;
 • vaiko stebėjimai ir duomenų apie jo pažangą rinkimas;
 • vaiko raidos vertinimo sistemos panaudojimas individua­lizuo­jant ugdymą;
 • darželio, mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas.

MONTESORI METODAS

        “Laisvo apsisprendimo principas atitinka vaiko prigimtį” (M.Montessori)

 • Montesori mokymo sistema yra kartu ir vaiko augimo filosofija, ir būdas sėkmingai vadovauti tam augimui.
 • Montesori mokymas yra pagrįstas vaiko besivystančiomis reikmė­mis ir konstruktyviai paruošta aplinka.
 • Šis metodas leidžia pilnai pasinaudoti savo paties motyvacija, vaiko galimybe vystyti savo paties gabumus.
 • Mokymo metodas yra netiesioginis – aktyviai veikiama ta kryptimi, kurią nurodė vaikas, ir ieškoma būdų padėti vaikui pasiekti tikslą.
 • Vaikas gali laisvai judėti grupėje bei klasėje, tyliai kalbėtis su kitais vaikais, dirbti su bet kokia priemone, kurios tikslą jis supranta, ar paprašyti pedagogės supažindinti jį su nauja medžiaga.
 • Pedagogė dirba individualiai su vaikais, supažindina su medžiaga. Svarbiausia jos užduotis – paruošti aplinką, skatinančią vaiko augimą, ste­bėti kiekvieną vaiką, esant būtinybei padėti jam.
 • M.Montessori filosofijos tikslas: “Savęs ir aplinkos tobulinimas pa­keliui į visuotinai darnią bendruomenę, kurios pagrindinis dėsnis – MEILĖ”.