Tvarkos ir aprašai

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno r. savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Mero potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno r. savivaldybės švietimo įstaigas

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno r. savivaldybės švietimo įstaigas, darbo grupės darbo reglamentas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Finansų kontrolės taisyklės

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” vidaus kontrolės politika

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Pašalinių asmenų lankymosi švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” darbuotojų sveikatos, gaisrines saugos instruktavimo aprasas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Darbo sutarties nutraukimo tvarka

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Darbuotojų saugos ir sveikatos bendroji instrukcija Nr. 2

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna”Ekstremalių situacijų Valdymo planas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna”Lygių galimybių tvarka

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Veiksmų, kilus gaisrui planas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Darbo tvarkos taisykles

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” darbo tvarkos taisyklių III skirsnio “Įstaigos veiklos organizavimas” 69.2., 70, 71, 72 punktų pakeitimas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams.

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarka

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir (ar) nusišalinimo, esant interesų konfliktui tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės aprašas

Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” ASMENŲ PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS SĄRAŠAS