Specialistų paslaugos

LOGOPEDAS

Išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, koreguoja. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Pataria tėvams ir pedagogams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekia gerų rezultatų.

MENINIO UGDYMO (MUZIKOS) MOKYTOJAS 

Organizuoja ir vykdo  vaikų muzikinį ugdymą. Bendradarbiauja su grupių pedagogais, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus meninio ugdymo srityje. Konsultuoja pedagogus ir tėvus muzikinio ugdymo klausimais. Organizuoja ir veda vaikų šventes, muzikinius renginius.

MENINIO UGDYMO (ŠOKIS) MOKYTOJAS

Organizuoja ir vykdo meninio ugdymo (šokio, judesio…) veiklą vaikams sporto salėje ir lauko aikštelėje, rengia šventes, projektus, rytmečius, sveikatingumo dienas. Vertina  ir fiksuoja vaikų daromą pažangą, pasiekimus, teikia informaciją.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS BIURO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  SKYRIAUS  DIETISTAS

Organizuoja maitinimą(si) bei maitinimo(si) stebėseną. Sudaro perspektyvinį bei kasdienius valgiaraščius, technologines korteles, skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę, kontroliuoja maisto produktų ir patiekalų kokybę. Nuolat tikrina maisto ruošimo patalpų bei maisto gaminimo reikmenų higieninę būklę. Konsultuoja darbuotojus maitinimo klausimais.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės lopšelio-darželio bendruomenei. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje, tikrina vaikų asmens higieną, konsultuoja įv. sveikatos ugdymo klausimais.

PSICHOLOGAS

Psichologas įdarbintas lopšelyje – darželyje “Žemyna” įgyvendinat projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veiklą „Psichologinės pagalbos plėtra“, kurios tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams. Psichologas lopšelyje – darželyje prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprina vaikų psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padeda jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais).  Šis specialistas atlieka: psichologinį vertinimą, konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

 

Tėvų pageidavimu įstaigoje gali būti organizuojamas papildomas ugdymas.