Specialistų paslaugos

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis grupių, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose. Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio – darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje – darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas. Sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus

LOGOPEDAS

Išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, koreguoja. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Pataria tėvams ir pedagogams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekia gerų rezultatų.

PSICHOLOGAS

Psichologas lopšelyje – darželyje prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprina vaikų psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padeda jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais).  Šis specialistas atlieka: psichologinį vertinimą, konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

MENINIO UGDYMO (MUZIKOS) MOKYTOJAS 

Organizuoja ir vykdo  vaikų muzikinį ugdymą. Bendradarbiauja su grupių pedagogais, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus meninio ugdymo srityje. Konsultuoja pedagogus ir tėvus muzikinio ugdymo klausimais. Organizuoja ir veda vaikų šventes, muzikinius renginius.

MENINIO UGDYMO (ŠOKIS) MOKYTOJAS

Organizuoja ir vykdo meninio ugdymo (šokio, judesio…) veiklą vaikams sporto salėje ir lauko aikštelėje, rengia šventes, projektus, rytmečius, sveikatingumo dienas. Vertina  ir fiksuoja vaikų daromą pažangą, pasiekimus, teikia informaciją.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS BIURO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  SKYRIAUS  DIETISTAS

Organizuoja maitinimą(si) bei maitinimo(si) stebėseną. Sudaro perspektyvinį bei kasdienius valgiaraščius, technologines korteles, skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę, kontroliuoja maisto produktų ir patiekalų kokybę. Nuolat tikrina maisto ruošimo patalpų bei maisto gaminimo reikmenų higieninę būklę. Konsultuoja darbuotojus maitinimo klausimais.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės lopšelio-darželio bendruomenei. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje, tikrina vaikų asmens higieną, konsultuoja įv. sveikatos ugdymo klausimais.

 

Tėvų pageidavimu įstaigoje gali būti organizuojamas papildomas ugdymas.