Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimai atnaujinti 2024-06-12

Specialusis pedagogas(ė) 0,5 et. nuo 2024-09-03

Reikalavimai:Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas;

Specialiojo pedagogo kvalifikacija;

Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio-priešmokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais;

Išmano kalbos vertinimo metodikas, geba jas taikant atlikti vaikų kalbos vertinimą bei nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį.

Funkcijos: 

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

Atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą;

Vesti individualias, grupines specialiąsias pratybas;

Padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.

Teikti vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams reikalingas paslaugas, juos konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;

Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei projektus.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Gyvenimo aprašymas (CV);

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, pažyma apie studijas, jeigu šiuo metu studijuojama;

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jeigu yra įgyta);

Pažyma apie darbo stažą;

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma.

Dokumentai priimami iki 2024-08-31

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. +37037386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo(s) 1 et. nuo 2024-09-03

Reikalavimai:Darbuotojas pretenduojantis šioms pareigoms turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir(ar) profesinį išsilavinimą. Darbuotojas turi būti išklausęs privalomuosius higienos bei pirmosios pagalbos kursus ir turi turėti galiojančius pažymėjimus.

Funkcijos: 

Užtikrinti švarą ir tvarką grupėje;

Organizuoti vaikų maitinimą grupėje;

Padėti mokytojui organizuoti ugdomąją veiklą;

Atlikti kitas funkcijas aprašytas darbuotojo pareigybės aprašyme.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Išsilavinimą įrodančio dokumento kopija;

Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro;

Gyvenimo aprašymas (CV);

Dokumentai priimami iki 2024-08-31

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. +37037386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com

 

Mokytojo padėjėja(s) 1 et. nuo 2024-09-03

Reikalavimai: Darbuotojas pretenduojantis šioms pareigoms turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir(ar) profesinį išsilavinimą. Gebėti bendrauti ir dirbti su vaikais turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių, padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti pedagogo skirtas užduotis, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, užtikrinant jų saugumą.

Funkcijos: 

Mokytojo padėjėjas padeda vaikui (vaikams) tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis, atlikti kitą su ugdymu (-si), savitarna, savitvarka, maitinimu (-si) susijusią veiklą;

Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

Paaiškina pedagogo skirtas užduotis ir padeda jas atlikti;

Atlieka kitas funkcijas aprašytas darbuotojo pareigybės aprašyme.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Išsilavinimą įrodančio dokumento kopija;

Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro;

Gyvenimo aprašymas (CV);

Dokumentai priimami iki 2024-08-31

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. +37037386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com

 

Meninio ugdymo (muzika) mokytojo (0,5 et.) 

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų krypties šaka-menai); Pedagogo kvalifikacija;

Funkcijos: Planuoti meninę (muzikos) ugdomąją veiklą;

Ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų meninio ugdymo(si) procese;

Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų meninius pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų muzikos ugdymo klausimais;

Inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;

Teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant meninius užsiėmimus, metodus, priemones atitinkantiems poreikiams;

Kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija;
  5. Pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
  6. Gyvenimo aprašymas (CV).

Dokumentai priimami iki 2024-08-31

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. 837386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com