Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimai atnaujinti 2023-12-05

Meninio ugdymo (muzika) mokytojo (0,5 et.) 

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų krypties šaka-menai); Pedagogo kvalifikacija;

Funkcijos: Planuoti meninę (muzikos) ugdomąją veiklą;

Ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų meninio ugdymo(si) procese;

Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų meninius pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų muzikos ugdymo klausimais;

Inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;

Teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant meninius užsiėmimus, metodus, priemones atitinkantiems poreikiams;

Kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija;
  5. Pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
  6. Gyvenimo aprašymas (CV).

Dokumentai priimami iki 2023-12-29

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. 837386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com

 

Psichologo (0,5 et.)

Reikalavimai: Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas;

Psichologo kvalifikacija;

Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio-priešmokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį.

Funkcijos: Įvertinti lopšelio-darželio ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

Bendradarbiauti su grupės mokytoju, priešmokyklinio ugdymo pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimų būdus;

Dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje;

Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

Dalyvauti formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių,

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Dokumentai, kurie turėtų būti pateikti:

  1. Prašymas dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę ptvirtinančio dokumento kopija;
  3. Gyvenimo aprašymas (CV);
  4. Pažyma apie darbo stažą.

Dokumentai priimami iki 2023-11-30

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. 837386763 arba el. p. kaunas.zemyna@gmail.com